1. Participarea la curs

a. Studentul are obligaţia să participe la 70% din cursurile materiei pe care o urmează la Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică.

b. Studenţii care nu participă la 70% din cursurile materiei NU vor fi primiţi în examen în sesiunea respectivă și pierd astfel o șansă din trei de susținere a examenului.

c. Absențele la curs se pot recupera în cursul aceleași săptămâni, cu altă serie, dar în așa fel încât să nu fie perturbată activitatea didactică la alte materii.

2. Participarea la lucrări practice

a. Studentul are obligaţia să participe la toate activităţile practice aferente materiei pe care o urmează la Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică. NU se admit absenţe nerecuperate.

b. NU se admit schimbări ale programărilor orelor de laborator. 

c. Un student are voie să recupereze "până la 20% din activitățile didactice practice" (3 lucrări practice).

3. Recuperarea activităților practice

a. Absenţele la lucrările practice se motivează în cel mult 10 zile lucrătoare de la reluarea activității didactice de către student "pe baza actelor justificative și a cererii individuale înregistrată la secretariatul facultății". Motivarea medicală se eliberează de conducerea facultății. Motivările se prezintă în original şi o copie la asistentul de grupă.

b. Recuperarea absenţelor se face doar cu motivare medicală sau dovada achitării (chitanţă) numărului de ore absentate în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la revenirea studentului în activitatea didactică.

c. Toate absenţele la laboratoare se recuperează în cadru organizat cu cadrul didactic de grupă. NU se admit recuperări cu alte cadre didactice.

d. Absențele motivate care necesită organizarea unor ședințe suplimentare sunt recuperate contra cost.

e. NU se efectuează recuperări în cursul sesiunii sau al vacanțelor.

4. Activitățile didactice

a. Cadrul didactic are dreptul să dea afară de la activitățile didactice studenţii care au alte preocupări decât cele care sunt în conformitate cu tema cursului/laboratorului. În aceste condiţii studentul NU se poate prezenta la recuperarea laboratorului cu motivare.

b. Studentul în an complementar are obligația de a realiza toate activitățile aferente disciplinei indiferent de prezențele înregistrate la aceste discipoline în anul în care nu a promovat materia.

5. Evaluarea performanțelor

a. Vor fi primiţi la examen doar studenţii care AU participat la 70% din cursuri şi AU toate absenţele la lucrările practice recuperate până la data exeminării.

b. Studenţii cu absenţe la mai mult de 20% din laboratoare vor relua în întregime activitatea didactică, în anul curent dacă este posibil, dacă nu în anii următori.

c. Studenţii care nu au recuperat absenţele de la lucrările practice vor stabili modalitatea de recuperare (în semestrul următor dacă acest lucru mai este posibil în anul curent, dacă nu în anii următori).

d. "Studentul are dreptul de a se prezenta o singură dată/sesiune la examenul de la o anumită disciplină".

e. Examenul are o probă teoretică și una practică.

f. Disciplina se consideră promovată dacă notele de la fiecare din cele două probe sunt minimum 5.

h. Probele practice/teoretice promovate se recunosc în aceluiaşi an universitar. Studenţii care promovează doar una din cele două probe, NU va mai susține în acelaşi an universitar proba promovată.

i. Studenţii cu credite restante şi vor programa înainte de începerea sesiunii pe baza chitanţei de achitare a taxei aceste examene împreună cu cadrul didactic titular al cursului respectiv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ